ژرفا - Zharfa

Alireza Payandeh

science, arts
ژرفا صدایی است از ژرفای اقیانوس ها. ما در ژرفا سعی میکنیم توجه شما رو به طبیعت خصوصا دریاها و اقیانوسها جلب کنیم. همچنین ما شما رو تشویق می کنیم به ژرف اندیشیدن و انتخاب سبک زندگی پایدار. سبکی که نتیجش حفظ طبیعت و زیباییهاشهآدرس سایت ژرفا:https://zharfapodcast.com/حامی ژرفاRead more

Check out similar podcasts

We Got Ice
WeGotIce
The Jump
ESPN, Rachel Nichols
P3 Dokumentär
Sveriges Radio
TwitterBlogCareersPress KitCommunity GuidelinesTerms of ServicePrivacy Policy
© 2021 Akora Labs, Inc.