Shuffle for fans
Chatbot

Trạm Sinh Viên

Jun 13, 2020

Cách đầu tư vào "vốn" xã hội

about the episode
Sự ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội của những người xung quanh mình sẽ định hình vị thế xã hội của bạn. Bạn đã bao giờ giúp ai đó có được một cuộc hẹn hay đề cử một người cho một công việc, hay giải quyết mâu thuẫn giữa bạn bè hoặc thay vào đóRead more

Join the room to chat with the community

Room open
TwitterBlogCareersPress KitCommunity GuidelinesTerms of ServicePrivacy Policy
© 2021 Akora Labs, Inc.